Start

Wielokrotnie myślałam o pisaniu bloga. Właściwie to wielokrotnie bloga/i pisałam, jednak były to czasy gimnazjum, gdy wszyscy zachwycali się nieskończonymi możliwościami, które dawał stały dostęp do Internetu. W tamtym okresie były to raczej internetowe pamiętniki, które komentowałyśmy sobie wzajemnie z koleżankami. Obecnie jestem fanatyczką blogów, szczególnie podróżniczych, mam ich w zakładkach kilkadziesiąt. Czytam o podróżujących parach, rodzinach z dziećmi, osobach, które wyjechały w podróż samotnie, osobach, dla których podróż to sposób na życie i tych, które szukają okazji, żeby “wyrwać” się na chwilę i żeby tych chwil było jak najwięcej. Czytam, patrzę i zazdroszczę, chociaż wiem, że sama też miałabym o czym pisać… Na razie zamęczam moimi opowieściami i przygodami rodzinę, przyjaciół, często też nieznajomych, więc postanowiłam, że po prostu zacznę zamieniać myśli na słowa.

I have been thinking about writing a blog for a long time. In fact I used to do it but it was in the times of junior high school when everyone was fascinated with infinite possibilities that instant access to the Internet gives. At that time it was rather about Internet diaries that we were commenting each other with friends. Currently I am a totally into blogs, especially travel ones, I have dozens of them in my tabs. I read about traveling couples, families with children, people who go alone, people for whom travel is a way of life, and those who are looking for opportunities to “break out” for a while…. I read, I look and envy, although I know that I could write as well, a lot of things to say … As for now I am tormenting my family, friends and even strangers with my stories so I decided that I’ll just put the thoughts into words.

Dziś minęły dwa lata odkąd wyjechałam na moją pierwszą zagraniczną wymianę studencką – do Indii, za tydzień wrócę do domu z Chorwacji, gdzie studiuję w ramach programu Erasmus+. Jestem też w trakcie pisania listu motywacyjnego, który ma sprawić, że jeden semestr ostatniego roku studiów spędzę nad oceanem (albo gdzieś indziej). Wizja kolejnej wymiany jest dla mnie czynnikiem sprawczym do pisania. Życie w innym kraju różni się od podróżowania nie tylko długością pobytu, ale przede wszystkim stopniem, w jakim poznaje się nowe miejsce, kulturę, styl życia. Będę spisywać wrażenia, obserwacje i refleksje związane z życiem za granicą, podróżami, ludźmi, miejscami. Nazbierało się tego naprawdę dużo. Moja lista rzeczy do zrobienia na kolejny rok w większości zawiera plany podróżnicze, a tzw. bucket list to w trzech czwartych miejsca do odwiedzenia, więc sam blog może być przydatny w planowaniu. Wychodzę z założenia, że marzenia są piękne, ale zamiast marzyć lepiej jest od razu planować. Dużo miejsca poświęcę Indiom, bo ten kraj to temat – rzeka i moja największa pasja, a ostatnio także specjalizacja na studiach.

It has been two years since I went on my first foreign exchange – to India, in a week I will get home from Croatia, where I study on Erasmus + program. I am also in the process of writing a cover letter, which I wish will make me spend one semester of final year by the ocean (or somewhere else). The vision of the next exchange is a causative factor for me to write. Living in another country is different from just traveling, not only because of the length of stay, but above all, the degree to which we get to know new place, culture and lifestyle. I’ll write my impressions, observations and reflections related to living abroad, traveling, people, places. That might be quite a lot… My list of „to do” things for the next year mostly includes travel plans and my bucket lists is in three-quarters covered by places to visit so this blog can be useful for planning. I assume that dreams are beautiful, but instead of dreaming, it is better to plan immediately. I think many of the things coming up here will refer to India because this country is my greaaest passion and a neverending story for me and recently it is also a specialization of my studies.

299010_2515607975211_30104927_n

Mam nadzieję, że ten blog stanie się przyjemną odskocznią w momentach, w których wyjeżdżać nie będę mogła oraz swego rodzaju dziennikiem podróży, kiedy będę w drodze (co, mam nadzieję, będzie stanowiło dużą część mojego czasu).

I hope that this blog will become a nice break in the moments when I can not move, and a kind of travel diary when I’m on the way (which, I hope, will be a large part of my time).

Oprócz kwestii związanych z szeroko pojętym podróżowaniem (opisy, wspomnienia, zdjęcia, porady) chciałabym też dzielić się przepisami z róznych części świata. Uwielbiam gotować, ale niekoniecznie proste i znane dania, znacznie lepiej odnajduję się w kuchennych eksperymentach. Każda podróż to ogrom inspiracji, a wykorzystywanie pomysłów przywiezionych z różnych stron to frajda dla wszystkich.

In addition to the issues related to traveling (descriptions, memories, photos, advice) I would also like to share recipes from different parts of the world. I love to cook, but not necessarily a simple and well-known dishes, I find myself much better in the experiments. Each trip is the enormity of inspiration, and the use of ideas imported from different parts is fun for everyone.

                          CAM00804

CAM01324

Jako, że studiuję prawo i stosunki międzynarodowe, chciałabym trochę miejsca poświęcić kwestiom z tym związanym, a szczególnie tematyce praw i ogólnej sytuacji kobiet w różnych kulturach (krajach, religiach). W tym roku piszę pracę magisterską powiązaną z tym zagadnieniem, więc w ramach poszerzenia wiedzy o aspekty kulturowe będę pisać o tym, co sama zaobserwowałam podczas wyjazdów (szczególnie w Azji) oraz tym, czego udało mi się dowiedzieć od mądrzejszych ode mnie.

As I am studying law and international relations, I would like to mention some issues associated with this, with focus on women’s rights and general situation of women in different cultures (countries, religions). This year, I’m writing final thesis related to this issue, so in order to wider my knowledge of the cultural aspects I will write about what I observed during traveling alone (especially in Asia), and what I was able to learn from wiser than me.

Z założenia blog ma być głównie o podróżach, jednak jeśli zdarzyłoby się, że przez dłuższy czas będę uziemiona w Warszawie (ze względu na studia) to na pewno znajdę wiele tematów, na które w swoim mniemaniu mam coś do powiedzenia ;p Wyznaję zasadę, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować, więc w pamięci mojej i mojego komputera znajdę wiele wspomnień dotyczących tego, czego sama zdążyłam doświadczyć.

Basically, the blog will be mostly about travels, but if I happen to be grounded in Warsaw for some time (die to studies) then surely I will find a lot of topics, which in my opinion, I have something to say about; p I believe that we have to try everything in life, so in my memory (and my computer’s as well) I will find a lot of reflections of what I had a chance to experience.

Let’s get it started…

May (2)

Advertisements