Being “Erasmus” in Zagreb


IMG_5921

Zwykle Chorwacja kojarzy nam się z wakacjami, a to wiąże się głównie ze wspaniałym wybrzeżem. Niewiele mówi się o stolicy, ale jeśli już z kimś o Zagrzebiu rozmawiałam to najczęściej słyszałam, że „nic ciekawego”, „taki nasz Poznań”, „na jeden dzień zwiedzania”, „lepiej sobie odpuścić”. Kiedy postanowiłam pojechać na półroczną wymianę studencką do Zagrzebia spotkałam się z wieloma negatywnymi opiniami dotyczącymi poziomu edukacji czy tego, co miasto może zaproponować mieszkańcom. Jednak już kilka pierwszych godzin w stolicy sprawiło, że usłyszane zdania odeszły w niepamięć. Po prawie pięciu miesiącach życia i studiowania w Zagrzebiu jestem w stanie oddzielić początkową fascynację nowym miejscem od rzeczywistości. Oto 10 spostrzeżeń, które poczyniłam w tym czasie, a które wydały mi się być zaskakujące i ciekawe, szczególnie z perspektywy osoby, która zdecydowanie preferuje wielkie miasta i szybkie tempo życia.

Usually we associate Croatia with holidays which mainly means a wonderful coast. It is not much said about the capital, but if I spoke with someone about Zagreb I mostly heard that “there is nothing special”, “it is good for a day”, “better tdo not go”. When I decided to go on a six-month exchange program to Zagreb I have met with many negative opinions about the level of education and what the city can offer to residents. But the first few hours in the capital made us know that it is not true. After almost five months living and studying in Zagreb I am able to separate the initial fascination with the new place from the reality. Here are 10 observations that I have made at that time, and which seemed to me to be a surprising and interesting, especially from the perspective of a person who definitely prefers the big cities and the fast pace of life.

1. Ludzie

Wiadomo, że nie można generalizować i że każde miejsce obfituje w różne typy osobowości. Jednak trzeba przyznać, że Chorwaci są niesamowicie… mili. Właściwie nic odkrywczego, południowa kultura, jednak – przynajmniej dla mnie – zauważalna jest zwykła uczynność, chęć niesienia pomocy i ciekawość drugiego człowieka. Nasz pierwszy kontakt z Chorwatem to kwestia parkingu – bardzo miły pan sam, po angielsku, doradził nam lepszą cenowo opcję. Potem było już tylko lepiej, na ulicy, na uczelni, w sklepach ludzie byli po prostu przyjaźni i uczynni. Dodając do tego fakt, że wiele osób, których – nieco subiektywnie, wiedziona doświadczeniem – nie podejrzewałabym o to, mówi po angielsku (albo przynajmniej bardzo się stara, gdy widzi zagubionego obcokrajowca), tworzy się obraz przyjaznego „obcym” społeczeństwa. Nawet w małym sklepiku poza centrum wszystkie panie, w różnym wieku, porozumiewają się w tym języku w stopniu przynajmniej podstawowym.Nie jest idealnie, niektórzy przybysze narzekają z kolei na nieprzychylność, a nawet wrogość, jednak moje doświadczenia potwierdzają, że wśród Chorwatów można bardzo szybko poczuć się jak u siebie. Jest to poniekąd powiązane z punktem drugim…

1. People

It is known that we shall not generalize and that every place is full of different types of personalities. However, it must say the Croats are incredibly … nice. Actually nothing new, southern culture, but – at least for me – is is was easy to notice a willingness to help and curiosity for newcomers. Our first contact with the Croat is a matter of parking – a very nice gentleman himself, in English, advised us better priced option. Also later, on the streets, on campus, in the shops, people were just friendly and helpful. Adding to this the fact that many people, which – somewhat subjectively, guided by experience – I did not think they would, speak English (or at least they try, when they see a lost foreigner), it creates the image of a „newcomers friendly” nation. Even in a small shop outside the center all th women, of all ages, communicate in that language at least on the basic level. It is not perfect, some newcomers complain about adversity and even hostility, but my experience confirms that among Croats you can quickly feel at home. This is somehow related to the second point …

2. Kawa

Kultura picia kawy jest typowa dla krajów południowych, jednak sam Zagrzeb nie przypomina swoim wyglądem ani atmosferą Rzymu czy Marsylii, więc nie spodziewałam się, że kawiarnie będą aż tak ważnym elementem scenerii. Jednak zarówna kawa, jaki i sam zwyczaj długiego przesiadywania w kawiarnianych ogródkach, bez względu na pogodę i porę dnia, stanowią bardzo istotny aspekt życia towarzyskiego miasta. Uliczki są wręcz przepełnione lokalami, a zapach kawy czuć od świtu do nocy. Dodatkowo trzeba przyznać, że kawa jest tu bardzo dobra, mi szczególnie przypadło do gustu mleko z kawą, czyli bjelaja kava 🙂

2. Coffee

Coffee culture is typical for the southern countries, however, Zagreb does not look like Rome or Marseilles, so I did not expect that the cafes are so important element of scenery. Coffee and generally the habit to sit in the cafe gardens regardless of the weather and time of the day, is very important aspect of the social life here. The streets are full of cafe and you can smellcoffee from dawn to dusk. In addition, it must be admitted that the coffee is very good, I especially like this milk with coffee called bjelaja kava 😉

3. Język

Chorwacki, mimo braku wcześniejszego przygotowania, nie sprawiał aż tak wielu problemów, ponieważ jest nieco podobny do polskiego, a dodatkowa znajomość rosyjskiego daje mniej więcej 50% szans na zrozumienie języka. Najłatwiej zrozumieć chorwackie przekleństwa, są prawie identyczne. Przez pierwszy miesiąc używałyśmy tylko słowa hvala (dziękuję) i wystarczyło, że zaskarbić sobie sympatię.

3. Language

Croatian, despite the lack of advance preparation, did not cause so many problems, because it is somewhat similar to Polish and the additional knowledge of Russian gives roughly 50% chance of understanding the language. The easiest are the curses, almost identical with Polish ones. For the first month we were using just hvala (thank you) and it was enough for us to be liked here ;p

4. Ceny

Czysto stereotypowe myślenie (kraj byłej Jugosławii, najmłodszy członek UE) sprawiło, że oczekiwałam cen nieco niższych niż w Warszawie. Byłam lekko zaskoczona, szczególnie jeśli chodzi o jedzenie i transport publiczny. Bilet jednorazowy kosztuje 10 kun, czyli niecałe 6 zł, a miesięczny ponad 70 zł (w Warszawie za dwukrotność tej ceny mam bilet na trzy miesiące). Z drugiej strony kawa czy wino są tanie, taksówki też raczej nie kosztują więcej niż w domu.

4. Prices

Purely stereotype-based thinking (country of the former Yugoslavia, the youngest member of the EU) made me expect prices to be a bit lower than in Warsaw. I was a little surprised, especially when it comes to food and public transport. Single ticket costs 10 kuna, which is less than 6 PLN, and monthly pass costs around 70 PLN (in Warsaw for twice of this price I got a ticket for three months). On the other hand, coffee and wines are cheap, taxis do not cost more than at home.

5. Jedzenie

Kuchnia chorwacka to swoista mieszanka wpływów węgierskich, bałkańskich, włoskich. Najpopularniejsze lokalne potrawy to burek, czyli smażone ciasto francuskie z farszem (mięsnym, serowym, warzywnym), cevapi z sosem aywar, czyli smażone bądź grillowane mięso mielone z sosem na bazie papryki.

5. Food

Croatian cuisine is a peculiar mix of influences from Hungary, the Balkans, Italy. The most popular local dishes are burek – fried pastry with filling (meat, cheese, vegetables) and cevapi with ayvar sauce – fried or grilled minced meat with a capsicum-based sauce.

CAM01942Cevapi

Popularne są gnocchi, kalmary, a na ulicy niemal co 5 minut można kupić slice of pizza za 5-6 zł. Typowo dla krajów bałkańskich w Chorwacji jest bardzo dużo piekarni, od sieciówek po pojedyncze sklepy, są one otwarte do późna, a zapachy z nich umilają czekanie na tramwaj. Przy okazji warto wspomnieć o menzach, czyli stołówkach studenckich, które są ekstremalnie tanie! Mając legitymację studencką można kupić obiad, sok, owoc i jogurt, a wszystko to za ok. 10 zł. Wiele osób korzysta z tego udogodnienia przez cały rok akademicki, jednak my po kilku wizytach zrezygnowałyśmy ze względów zdrowotnych 😉 Ciekawostką jest to (być może gdzieś indziej równie popularne, jednak ja nie spotkałam się z tym wcześniej), że sałatki są tutaj polewane dużą ilością octu.

Na marginesie dodam, że w Zagrzebiu jest jedna hinduska restauracja i jest to jedna z najlepszych (poza Indiami oczywiście), w których miałam przyjemność być.

Other popular food is gnocchi, calamari, and on the street you can buy a slice of pizza for 5-6 zł nearly everywhere. Typically for the Balkan countries, Croatia has a lot of bakeries, from the single retail to chain stores, they are open late, and the smell coming from them makes waiting for a tram pleasant. I should also mention menzas – student canteens, that are extremely cheap! With a student card you can buy lunch, juice, fruit and yogurt, and all this for approx. 10 PLN. Many people use this facility throughout the academic year, but after several visits we gave it up for health reasons;) It is interesting (maybe somewhere else it is equally popular, but I have not met it before) that salads are here poured with plenty of vinegar.

By the way, there is one Indian restaurant in Zagreb and I must say this is one of the best (outside India obviously) which I had the pleasure visit.

IMG_3996

Wielbiciele kuchni z innych części świata też na pewno znajdą coś dla siebie/There are also many places for different cusines

CAM02090

CAM02089

6. Imprezy i życie nocne

Najfajniejsza w Zagrzebiu jest jego atmosfera. To, czego brakuje mi w niektórych miastach – główny plac (Trg Bana Josipa Jelacica) w centrum, który w dzień głównie służy za miejsce przesiadkowe i jest bazą wypadową na zakupy, a w nocy zmienia się w miejsce spotkań i rozstań. Wieczorami plac zapełnia się głównie młodymi ludźmi, gdyż w okolicy jest wiele pubów, kawiarni, klubów i restauracji. Wspomniałam wcześniej o kulturze picia kawy na zewnątrz, to samo tyczy się wieczornych drinków. Jesienią i zimą przy knajpach wystawiane są lampy, które mają za zadanie ogrzać gości. Kultowe Melimedo (http://pivnica.hr/) przyciąga lokalnym alkoholem, atmosferą, a w zimniejszych okresach także grzańcami, które spożywane na zewnątrz przy lampie smakują najlepiej. Zaskakujące było to, że większość pubów otwarta jest do północy lub nawet krócej, więc późne wyjście ze znajomymi nie zawsze zda egzamin. Imprezy w klubach zaczynają się za to później niż u nas, jednak lokale są też wcześniej zamykane (nawet o 4.00). Powrót z imprezy zawsze wiąże się ze spotkaniem setek osób na głównym placu, nocny transport jest całkiem dobrze rozwinięty, a samo miasto na tyle bezpieczne, że nie ma się czego obawiać.

6. Parties & Nightlife

The thing that is the coolest in Zagreb is its atmosphere. What have not seen in some cities is the main square (Trg bana Josipa Jelacica) in the center, which in a day is mainly a place for shopping and changing trams, and at night turns into a place of meetings. In the evenings, the square is filled with mostly young people, because there is a multitude of pubs, cafes, clubs and restaurants. I mentioned earlier the culture of drinking coffee outside, the same goes for evening drinks. In autumn and winter there are lapms installed outside of the pubs which are designed to warm the guests. Well-known Melimedo (http://pivnica.hr/) attracts people due to local alcohol, atmosphere, and in the colder periods also mulled wine, which, consumed outside by the lamp, tastes best. It was surprising that most of the pubs are open only until midnight or not even, so late meeting with friends is not always to be successful. Parties in the clubs start later than in Warsaw, but there are also being closed earlier (sometimes at 4.00). The way back from the party is always associated with meeting of hundreds of people in the main square, night transport is quite well developed, and the city itself is so safe that there is nothing to fear.

1975174_10205792027905589_8697865827504626139_n

IMG_5955

Lemon zdecydowanie został naszym ulubionym klubem/Lemon difinitely is our favourite club

7. Zwiedzanie

Zabytki i wycieczki po mieście udało nam się ogarnąć w ciągu kilku dni, co związane było głównie z atrakcjami zapewnionymi przez ESN Zagreb. Miasto nie jest duże, można je przyjemnie i bez pośpiechu zwiedzić w jeden dzień, jednak warto poświęcić więcej czasu na poznanie go nie tylko od strony turystycznej. W okolicy głównego placu znajduje się większość ważnych miejsc. Budynki rządu, parlamentu, katedra, historyczne uliczki, kilka muzeów i sklepy z lokalnym rękodziełem mamy w zasięgu wzroku spacerując po centrum. Główny plac imienia Bana Jelacica związany jest z postacią dowódcy wojsk Chorwacji i stanowi przede wszystkim miejsce spotkań. W okresie przedświątecznym cała okolica zmienia się w jeden wielki jarmark bożonarodzeniowy, atmosfera jest wspaniała, można degustować lokalne alkohole (każdy znajdzie coś dla siebie), pić grzańce przy beczce zamiast stołu, siedząc w przeszklonym pawilonie i obserwując życie miasta. Panorama Zagrzebia najlepiej prezentuje się z sąsiadujących ze sobą wzgórz, które są zalążkiem historycznego miasta, oraz z tarasu widokowego Zagreb Eye, wszystko to znajduje się w ścisłym centrum.

7. Sightseeing

Most popular spots and city tours we managed to grasp in a few days, which was mainly related to the attractions offered by ESN Zagreb. The city is not large, it can be visited in one day, but it is better spend more time getting to know it not only from the touristic point of view. Themost important places are in the vicinity of the main square. Government buildings, parliament, cathedral, historic streets, several museums and local craft shops we can visit just walking around the center.The main square’s name is associated with the commander of troops of Croatia and is primarily a meeting place. During the christmas season the whole area turns into one big Christmas market, the atmosphere is great, you can taste local spirits (everyone will find something interesting), drink mulled wine at the barrel instead of the table, sitting in a glass pavilion and watching the life of the city. Panorama of Zagreb is best viewed from the neighboring hills, which are the origin of the historic city, and from the observation deck – Zagreb Eye, all located in the city center.

 DSC_0515Widok na katedrę/Cathedral

DSC_0534

IMG_3427Główny plac/Main square

10968016_1013534928662368_120634710_n

W okresie przedświątecznym/Christmas time

10962146_1013534921995702_43710888_n

Budynek rządowy/Government building

Bliska Ilica to jedna z głównych ulic, przy której znajdziemy sklepy, kawiarnie i panów z jadalnymi kasztanami. Przy niej usytuowane jest też niewielkie centrum handlowe. Boczne uliczki wyglądają jak wyobrażenie wszystkich południowych miast.

Ilica is one of the main streets, at which you will find shops, cafes and the guys with fried chestnuts. There is also a small shopping center nearby. All the side streets look like the reflections of all the southern cities.

CAM02079

Największy park w mieście Maksimir jest urzekający o każdej porze roku, zdecydowanie warto go odwiedzić w celach rekreacyjnych.

The largest park in the city – Maksimir – is captivating in every season, definitely worth a visit for recreation.

20140929_131300

Dalej od centrum, na zachodnim skraju miasta, znajduje się jezioro Jarun i kompleks rekreacyjny. Podobno latem jest to stałe miejsce spotkań, idealne do uprawiania wielu sportów.

Farther from the center, on the western edge of the city, there is a lake Jarun along with leisure complex. Apparently, in the summertime is happen to be a permanent meeting place, ideal for many sports.

Dodatkowym atutem jest bliskość góry Sljema – październikowa wizyta na szczycie pozwoliła poczuć się jak w Zakopanem.

Another advantage is the proximity of the mountain Sljeme – October visit to the top allowed to feel like in Zakopane.

IMG_3520
IMG_3502
10633256_10201825367354250_4347355196883439858_o
Akurat tam mnie nie było, ale miałyśmy godną reprezentację/I have not been there but girls represented us

IMG_3523

CAM02060

10629278_10201825408995291_1266191893570362345_o
IMG_3587
Tak tak, podjechałyśmy samochodem/Yep, we used the car ;p

A to zdjęcie najczęściej wyświetla się, gdyby w google grafika wpisujemy Zagrzeb/Typing Zagreb in google always gives us this picture

images

Budynek opery/Opera house

10603594_10206274428765309_5549456374138179859_n

Niestety zima przyszła też do Zagrzebia/Unfortunately winter has came here as well

8. Uczelnia

x178182186712052520_17

Uniwersytet w Zagrzebiu jest najstarszą uczelnią wyższą w krajach byłej Jugosławii. Studiowałam tu na Wydziale Nauk Politycznych oraz na Wydziale Prawa. Ciężko obiektywnie stwierdzić czy poziom jest wysoki, czy zajęcia są wymagające etc., ponieważ po pierwsze jest to kwestia oczekiwań i osobistych odczuć, a po drugie jednak studenci z wymiany są chyba traktowani nieco inaczej. Chodziłam na zajęcia mieszane, z Erasmusami i Chorwatami, udało mi się w miarę szczęśliwie trafić na ciekawe przedmioty i fajnych ludzi. Studenci miejscowi byli bardzo sympatyczni, świetnie mówili po angielsku (w większości) i często miałam z nimi lepszy kontakt niż ze znajomymi z wymiany. Ogólne wrażenie o uniwersytecie jest pozytywne, dużym minusem był chaos organizacyjny, czasem trudność w uzyskaniu informacji, ale byłam na to przygotowana, u nas nie jest o wiele lepiej. Egzaminy raczej nie były trudne, chociaż zauważyłam, że wykładowcy bardzo lubią czytać prace semestralne, więc musiałam ich napisać sześć. Szczerze mówiąc, porównując studia w Polsce i Chorwacji, zauważam więcej podobieństw niż różnic, z tym, że poziom znajomości angielskiego wśród studentów i pracowników (chociażby administracji) w Chorwacji jest moim zdaniem wyższy. Właściwie nie potrzebowałam pomocy mentora, przy czym będąc mentorem w Polsce często byłam niezbędna w kwestiach organizacyjnych.

8. University

University of Zagreb is the oldest institution of higher education in the countries of the former Yugoslavia. I studied here at the Faculty of Political Science and at the Faculty of Law. It’s hard to say, whether the level is high, whether classes are demanding et cetera, because it is a matter of personal feelings and expectations and exchange students are probably treated a bit differently. I attended classes with both Erasmus students and Croats, I luckily found interesting courses and cool people. Local students were very friendly, they spoke English well (mostly) and I often had more contact with them than with my friends from exchange. The overall impression of the university is positive, a big minues was the organizational chaos, and sometimes difficulty in obtaining information, but I was prepared for it, it is not much better here. Exams were rather not so difficult, although I noticed that teachers really like to read short term papers, so I had to write six of them. Frankly, comparing studies in Poland and Croatia, I notice more similarities than differences, what vary the most is the fact that the level of English among students and teaching stuff (even the administration) in Croatia in my opinion is higher. Actually, I did not need the help of mentor while being a mentor in Poland I used to be necessary for organizational issues.

IMG_3414

9. Organizacja Erasmusa

Wydaje mi się, że ESN Zagreb działa dośc prężnie, oprócz typowych imprez w klubach czy spotkań w pubach organizowane były inne atrakcje, wspólne gotowanie, degustacja win, wycieczki po mieście oraz zagraniczne. Z większości ofert nie skorzystałam, ponieważ podróżowałyśmy głównie samochodem na własną rękę i przez pierwsze dwa miesiące non stop byłyśmy w drodze albo planowałyśmy kolejne wyjazdy. Jednak ogólnie wrażenie o studenckim wsparciu Erasmusa jest pozytywne, gdyby ktoś miał za dużo wolnego czasu to zawsze znajdzie w ofercie coś, co go zainteresuje.

9. Organization of Erasmus

It seems to me that the ESN Zagreb operates quite well, in addition to the typical events in clubs or pubs there were several meetings and other attractions organized including cooking, wine tasting, city tours and trips abroad. We did not use most of them as we mostly travelled by car on our own and the first two months were just non-stop on the road or planning next trips. However, the overall impression of the Erasmus student support is positive, if someone has too much of free time, there will always be offers of something to interest him.

10. Alkohol

Last but not least… Chorwacja ma swój narodowy alkohol i jest nim rakija. Ma wiele smaków, najbardziej tradycyjną jest miodowa, wszystkie są równie okropne ;p Bardzo popularne jest wino, a to tanie wcale nie musi oznaczać tego złego. Poszukiwanie wina słodkiego jest skazane na niepowodzenie, gdyż w zdecydowanej większości sklepy oferują to wytrawne (suho). Wszystkie inne alkohole są oczywiście dostępne, z lokalnych piw popularnością cieszy się grićka, po więcej informacji odsyłam tutaj: https://piwnypolitolog.wordpress.com/category/piwo-i-podroze

10. Alcohol

Last but not least … Croatia has a national alcohol and this is rakija. It has many flavors, the most traditional is the media (with honey), they are all equally terrible; p Wine is also very popular and the cheap one does not necessarily means that bad one. Looking for sweet wine is to be failure, because the vast majority of stores offer a dry ones (suho). All other spirits are of course available, local popular beer is gricke, for more information you can take a look here: https://piwnypolitolog.wordpress.com/category/piwo-i-podroze (Polish)

10966555_1013534905329037_510794940_n

10984722_1013534908662370_1681198345_n

Ogólnie wrażenie

Zagrzeb urzekł mnie swoim spokojem, atmosferą i tym, że czuję się tu bardzo bezpiecznie. Nie boję się tu chodzić nocą, a zgubienie drogi w tym mieście to sama przyjemność, bo okolica zwykle jest urocza. Oczywiście są miejsca odpychające albo przeciętne, ale zawsze staram się zwracać uwagę na pozytywne odczucia. Wydaje mi się, że życie jest tu nieco spokojniejsze niż w Warszawie, a samo miasto, mimo tego, że jest stolicą, na pewno nie jest najbardziej popularne wśród turystów, którzy głównie jeżdżą na wybrzeże. Wszędzie można natknąć się na wycieczki, ale nie jest to zbyt uciążliwe. Nie wiem czy mogłabym tu mieszkać na stałe, chyba jednak Zagrzeb jest za mały, zbyt spokojny, ale semestr tu spędzony to jeden z najlepszych okresów w życiu. Wiadomo, że nie samo miasto się do tego przyczyniło, ale na pewno będę je bardzo dobrze wspominać. Dodatkowym plusem jest fakt, że Zagrzeb jest świetną bazą wypadową, kilka godzin jazdy samochodem przenosi nas na piękne wybrzeże, nad jeziora, a także poza granice – Słowenia, Włochy, Austria czy kraje bałkańskie są w zasięgu ręki. Wspaniała mieszanka wpływów kulturowych sprawia, że można się tu poczuć naprawdę dobrze.

Overall impression

Zagreb captivated me with its atmosphere, peace and the fact that I feel very safe here. I am not afraid to walk at night and losing the way in this city is a pleasure, because the area is usually charming. Of course there are places repulsive or mediocre, but I always try to pay attention to the positive feelings. It seems to me that life is a little quieter here than in Warsaw, and the city itself, even though it is the capital, is definitely not the most popular among tourists who mainly ride to the coast. Everywhere you can meet the organized trips but it is not too onerous. I do not know if I could live here permanently as Zagreb is too small, too quiet, but a semester spent here is one of the best times in my life. I know is it not only about the city but I will definitely remember it very well. An additional advantage is the fact that Zagreb is a great starting point, a few hours of drive takes us to the beautiful coastline, lakes, and abroad – Slovenia, Italy, Austria and the Balkan countries are very close. Great mix of cultural influences makes you feel here really well.

 

10718974_928177163864812_398825090_n

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/13635217/?claim=naqvwk6g7yb”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Advertisements